Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy BALTINA , dostępny jest pod adresem internetowym www.baltina.com.pl lub www.sklep.baltina.com.pl prowadzony jest przez BALTINA s.c Mieczysław Dąbrowski, Krzysztof Zacharewicz, z siedzibą na Al. Grunwaldzka 303  80-314 Gdańskz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5842525875, REGON 193064935

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Definicje

Sprzedawca - spółka prowadząca  działalność gospodarczą pod nazwą 

BALTINA s.c. Mieczysław Dąbrowski, Krzysztof Zacharewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5842525875, REGON 193064935

Adres :  Al. Grunwaldzka 303  80-314 Gdańskz 

Klient - każdy Przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.baltina.com.pl , www.sklep.baltina.com.pl.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Al. Grunwaldzka 303 80-314 Gdańsk

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@baltina.com.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 58 520-81-62

Numer fax Sprzedawcy 58 340-38-17

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 56114020040000310278568756

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-15.00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,,

zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto .Ceny brutto podane są na dokumentach sprzedaży (uwzględniają podatek VAT)

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła.

W celu dokonania rejestracji Konta a także realizacji zakupu wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowych, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta i realizacji zakupu, brak zgody jest równoznaczny z anulowaniem transakcji. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. .

Sprzedawca może usunąć konto i wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług w przypadku naruszenia zasad regulaminu przez Klienta.

Polityka Prywatności do wglądu na stronie www.baltina.com.pl

http://www.baltina.com.pl/?polityka-prywatnosci,96

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

opłacić zamówienie w określonym terminie

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy w ciągu 2 dni roboczych od złożenia

zamówienia lub poprzez usługę Paynow oferowana przez mBank.

Brak wpływu na konto Sprzedawcy skutkuje anulowaniem zlecenia

2. Sprzedaż wyłącznie wysyłkowa.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 1 dnia roboczego potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przelewem w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Możliwa jest płatność natychmiastowa Paynow.

Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia wysyłki.

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna . Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

       2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji . Ogólne warunki gwarancji podane są na                      stronie www.baltina.com.pl     w zakładce „warto wiedzieć” :http://www.baltina.com.pl/?ogolne-warunki-gwarancji-baltina,108

       3. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

       5. W reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz              żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Szczegóły w OWG Baltina :

         http://www.baltina.com.pl/?ogolne-warunki-gwarancji-baltina,108

               6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany

            w § 3 niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte Ogólnych Warunkach Gwarancji Baltina. (OWG BALTINA )

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

       4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

       5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia               Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

       6. Zarządzanie danymi zgodnie z Polityką Prywatności na stronie www.baltina.com.pl : http://www.baltina.com.pl/?polityka-prywatnosci,96

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.